Licenčné modely

Ponúkame tri modely licencovania a prevádzky systému Tritius - od osvedčeného vlastníctva licencie a jej prevádzky na vašom serveri až po moderný prenájom služby, kedy sa o nič nestaráte. Voľbu nechávame iba na vás.

 • Online webová služba (prenájom licencie, tzv. SaaS)
 • Nákup licencie a jej prevádzka na vašom serveri
 • Nákup licencie a jej prevádzka na našom serveri (server hosting)
Pre ľahšiu orientáciu uvádzame tabuľku rozdielov medzi jednotlivými variantmi.
 
Variant Webová služba
(prenájom, SaaS)
Server hosting
(vaše licencia, náš server)
Nákup licencie
(vlastný server)
Platba Pravidelná platba
(mesačná / štvrťročná)
Jednorazová za licenciu
+ mesačne za server hosting
Jednorazová platba
(pri obstaraní licencie)
Prevádzka systému
V profesionálnom
dátovom centre
V profesionálnom
dátovom centre
Na vašom serveri
Majetkové práva Prenájom licencie Vlastníctvo licencie Vlastníctvo licencie
Správa servera Súčasťou služby Súčasťou hostingu Nie je súčasťou
Vlastníctvo dát Knižnica je výhradným
vlastníkom dát
Knižnica je výhradným
vlastníkom dát
Knižnica je výhradným
vlastníkom dát
Odporúčania
Vhodné pre všetkých, ktorí
chcú využiť všetky výhody
prevádzky systému ako služby,
a ktorí financujú systém
najmä z vlastných zdrojov.
Vhodné pre dotácie.
Ste vlastníkom licencie
a napriek tomu využívate
výhody prevádzky systému
ako služby.
Vhodné pre situácie,
keď potrebujete mať
dáta zo zákonných
dôvodov na vlastných
serveroch.

Webová služba (SaaS)

Modernou, najjednoduchšou a nami odporúčaným variantom je prevádzkovať systém Tritius na našich serveroch ako online webovú službu (tzv. SaaS).

Tento variant je vlastne prenájmom služby knižničného systému, kedy prevádzka systému prebieha vzdialene z profesionálneho dátového centra.

Licenciu k systému si iba prenajímate, preto je cena výrazne nižšia a je rovnomerne rozložená v čase - nie je potrebné investovať veľkú sumu naraz. Avšak toto riešenie nie je vhodné pre dotácie, ktoré vyžadujú obstaranie majetku do vlastníctva.

Toto riešenie je zvlášť vhodné pre všetkých, ktorí chcú využiť výhody prevádzky systému ako služby, a ktorí financujú predovšetkým z vlastných zdrojov.

Môžete si vybrať, či chcete vaše dáta zdieľať s ostatnými.

 • Pre zákazníkov, ktorí chcú využiť výhody zapojenia do spoločného systému (spoločný katalóg, zdieľanie čitateľov) ponúkame túto možnosť za výhodnú cenu.
 • Ak si prajete úplne samostatný systém, je pre vás vhodná voľba "sólo server".

Vždy zostávate jedinými vlastníkmi vašich dát a máte úplný prístup k zálohám - viac tu.

Môžete sa sústrediť na hlavné činnosti knižnice, pretože my sa postaráme o všetko potrebné ohľadom prevádzky systému:

Postaráme sa o:

 • zaškolenie, nastavenie a spustenie aplikácie,
 • dostupnosť katalógu na rýchlej internetovej linke,
 • priebežnú podporu a záručný servis,
 • správu servera a jeho zabezpečenie,
 • automatickú a okamžitú dostupnosť aktualizácií,
 • zálohovanie dát.

Keďže systém beží na našich serveroch v profesionálnom server hostingu, ďalšie výhody sú zhodné s variantom "Server hosting":

 • dostupnosť systému 365 dní v roku (garancia min. 97% času),
 • dostatočne výkonný serverový HW optimalizovaný pre prevádzku systému vrátane jeho obnovy v čase,
 • elektrická energia na vlastnú prevádzku servera a jeho chladenie,
 • správa servera a jeho zabezpečenie,
 • rýchle a stabilné internetové pripojenie (dostupnosť  webového katalógu na rýchlej internetovej linke)
 • zabezpečené pripojenie servera vrátane SSL certifikátu zdarma,
 • zabezpečené umiestnenie servera vrátane trvalej ostrahy objektu,
 • zabezpečené zálohovanie dát a ich archivácia,
 • zabezpečenie záložných zdrojov elektriny (UPS) a ich obnova v čase,
 • aktívny monitoring servera a systému.

Garantujeme tiež súlad zabezpečenia prevádzky servera s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Server hosting

V tomto prípade ste vlastníkom licencie, ale Tritius prevádzkujete na našom serveri, o ktorý sa vám staráme.

Tento variant odporúčame v prípade, že nutne potrebujete byť vlastníkom licencie - vhodné pre dotačné programy.

Ste vlastníkom licencie a napriek tomu využívate výhody prevádzky systému ako služby. Za licenciu zaplatíte jednorazovo (hlavná časť ceny systému) a potom platíte pravidelný, výrazne nižší poplatok za prevádzku systému na našom serveri.

Prevádzka na našom serveri v profesionálnom hostingovom centre zahŕňa:

 • dostupnosť systému 365 dní v roku (garancia min. 97% času),
 • dostatočne výkonný serverový HW optimalizovaný pre prevádzku systému vrátane jeho obnovy v čase,
 • elektrickú energiu na vlastnú prevádzku servera a jeho chladenie,
 • správu servera a jeho zabezpečenie,
 • rýchle a stabilné internetové pripojenie (dostupnosť  webového katalógu na rýchlej internetovej linke)
 • zabezpečené pripojenie servera vrátane SSL certifikátu zdarma,
 • zabezpečené umiestnenie servera vrátane trvalej ostrahy objektu,
 • zabezpečené zálohovanie dát a ich archiváciu,
 • zabezpečenie záložných zdrojov elektriny (UPS) a ich obnovu v čase,
 • aktívny monitoring servera a systému.
Garantujeme tiež súlad zabezpečenia prevádzky servera s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Nákup licencie

Tento variant zodpovedá bežnému nákupu licencie a následne prevádzky na vlastnom serveri vnútri vašej organizácie (alebo kdekoľvek podľa vášho rozhodnutia).
 
O server a jeho správu sa staráte sami, prípadne po dohode o vzdialenom prístupe spoločne s nami.
 
Toto riešenie je vhodné pre situácie, keď potrebujete mať dáta zo zákonných alebo iných závažných dôvodov na vlastných serveroch.

Vlastníctvo dát a zálohy

Výhradnými vlastníkmi dát ste vždy vy.

V súvislosti s ponukou nových možností licencií systému sa stále častejšie objavuje otázka vlastníctva dát. Situácia je pritom veľmi jednoduchá a stále rovnaká pre všetky ponúkané varianty prevádzky systému - vlastníkom dát ste výlučne vy.

V prípade prevádzky systému na našich serveroch je vaše vlastníctvo dát zaručené celkom jednoznačne, zmluvou. Ďalej máte k dispozícii nepretržitý prístup k zálohám vašich dát. Pre tento účel sme vytvorili špeciálne používateľské rozhranie, cez ktoré si môžete zálohy vlastných dát pravidelne kontrolovať, prípadne si ich kedykoľvek stiahnuť k sebe.

Slobodný výber systému

Vzhľadom k tomu, že máte vždy prístup k svojim dátam a ste ich vlastníkmi, nebránime vám v možnom prechode na iný systém.

Napriek tomu pevne veríme, že zostaneme vzájomnými partnermi. Prácou pre knižnice skutočne žijeme - venujeme sa jej väčšinu nášho života. Ručíme za dlhodobú kvalitu systému, poskytujeme profesionálnu používateľskú podporu a predovšetkým, skutočne načúvame vašim potrebám, a vďaka tomu často prichádzame s novými funkciami ako prví.

Servisné a udržiavacie činnosti

V závislosti na zvolenom modeli licencovania a prevádzky systému sú platné nasledujúce pravidlá pre servisné a udržiavacie činnosti.

Variant Nákup licencie
(vlastný server)
s uzavretou servisnou zmluvou
Server hosting
(vaše licencie, náš server)
s uzavretou servisnou zmluvou
Webová služba (prenájom, SaaS)
bez servisnej zmluvy
Webová služba
(prenájom, SaaS)
s uzavretou servisnou zmluvou
Pravidelné servisné a udržiavacie činnosti
Záručnej opravy chýb Áno Áno Áno Áno
Pozáručné opravy chýb V rámci UPDATE V rámci UPDATE Áno Áno
Nové verzie V rámci UPDATE V rámci UPDATE Áno Áno
Nastavenie systému Áno Áno Obmedzene * Áno
Užívateľské konzultácie     Áno **     Áno ** Obmedzene *     Áno **
Garancia reakčných dôb na chyby Áno Áno Áno Áno
Garancia reakčných dôb na požadované zmeny nastavenia Áno Áno NIE Áno
Prístup do helpdesku Áno Áno Áno Áno
Živý monitoring systému Áno Áno Áno Áno
Údržba VM (bezpečnostné aktualizácie, SSL certifikáty) Áno Áno Áno Áno
Jednorazové servisné a udržiavacie činnosti
Školenia a inštalácia systému na mieste objednávateľa 16 € / 0,5h 16 € / 0,5h 16 € / 0,5h 16 € / 0,5h
Import externých dát na vyžiadanie 16 € / 0,5h 16 € / 0,5h 16 € / 0,5h 16 € / 0,5h
Vývoj funkcií a individuálne úpravy na objednávku 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h
Súčinnosť pri riešení domnelých chýb a chýb spôsobených externými vplyvmi 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h
Súčinnosť pri integrácii 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h 24 € / 0,5h
 
* Len základné nastavenie / konzultácie systému, ktoré je zadarmo v rozsahu do 0,5h. Ďalej je spoplatnené 16 € / 0,5h. Toto obmedzenie neplatí prvý mesiac po spustení.
** Konzultácie sú poskytované zdarma v rámci helpdesku a hotline.

Parametre poskytovania servisu

Záručný servis predstavuje najmä opravu Základných funkcií systému, ktoré sú uvedené v samostatnom dokumente. Najvyššiu prioritu riešenia majú tzv. Primárne funkcie systému, ktoré sú v zozname zvýraznené.
Mimozáručný servis zahŕňa všetky ostatné požiadavky používateľov okrem záručného servisu. Najčastejšie ide o zmenu nastavení alebo požiadavky na nové funkcie a vlastnosti systému.

Priority a garantované lehoty

Všetky uvedené lehoty sú počítané v rámci pracovnej doby našej podpory.
 
Pre udalosti vyššej priority garantujeme kratšiu reakčnú dobu aj dobu na ich vyriešenie. Priorita udalosti je určená nasledujúcou tabuľkou:
 
Priorita Vysvetlenie
A - Blocker
Zásadný problém dostupnosti systému, neumožňuje systém používať vôbec alebo nefungujú základné funkcie systému.
Napr. zmena nastavenia autentifikačných systémov (LDAP) na strane knižnice.
Pozor, môže sa jednať o problém pripojenia k sieti internet. Odporúčame najprv preveriť, potom zadávať problém do Service Desku alebo využiť podporu cez telefón.
B - Critical Závada blokujúce niektoré Primárne funkciu systému z vymenovaných Základných funkcií systému a / alebo spôsobujúce chyby v dátach na viacerých miestach systému alebo chyby, ktoré výrazne ovplyvňujú chod jednotlivých súčastí systému, spôsobujúce chyby v dátach, ktoré nemôžu byť opravené objednávateľom a neexistuje náhradné riešenie (tzv. workaround).
C - Major Závažný problém v jednej zo Základných funkcií systému. Problém možno obísť náhradným riešením alebo funkčnosť je závislá na zariadení od tretieho dodávateľa.
D - Minor Menej závažné požiadavky a drobné chyby, ktoré nemajú vplyv na správnu funkcionalitu systému. Napríklad iba zvyšujú používateľský komfort.
 
Spoločnosť Tritius Solutions a.s. si v rámci správy online zákazníckej aplikácie (Service Desk) vyhradzuje právo na zmenu zaradenia užívateľom zadanej požiadavky.

Garantované parametre záručného servisu

Pre garantované servisné zásahy musí byť udalosť používateľom zadaná do online zákazníckej aplikácie (Service Desku) a označená ako chyba systému.
 
Priorita Typ udalosti (issue) Max. reakčná doba Max. doba vyriešenie
A - Blocker Chyba systému Do 4h Do 8h
B - Critical Chyba systému Do 2 dní Do 5 dní
C - Major Chyba systému Do 7 dní Do 14 dní
D - Minor Chyba systému Do 7 dní Do 30 dní

Garantované parametre mimozáručního servisu

Tento servis je poskytovaný podľa podpísanej servisnej zmluvy na úrovni II. alebo III.
 
Priorita Typ udalosti (issue) Servis II. úroveň Servis III. úroveň
Max. reakčná doba Max. doba vyriešenie Max.reakčná doba Max.doba vyriešenie
A - Blocker Nastavenie Do 8h Do 24h Do 4h Do 8h
B - Critical Nastavenie Do 4 dní Do 10 dní Do 2 dní Do 5 dní
C - Major Nastavenie Do 14 dní Do 30 dní Do 7 dní Do 14 dní
D - Minor Nastavenie Do 30 dní Do 60 dní Do 14 dní Do 30 dní

 

Ak nie je uzavretá servisná zmluva, je poskytovaný v úrovni I. za hodinovú sadzbu podľa platného cenníka s minimálnou časovou jednotkou ½ hodina.

Pokročilá servisná zmluva (SLA)

V prípade potreby ponúkame uzavretie pokročilej servisnej zmluvy s garantovanou úrovňou služieb - dodržiavanie pravidiel vášho IT prostredia, garancie prevádzky systému a reakčných časov hlásených problémov, atď.

Cenník licencií

Pripravujeme verejný interaktívnej cenník.
 
Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte nás mailom na obchod@tritius.sk, prípadne na telefóne (+420) 381 251 715 alebo mobile (+420) 603 509 076.

Cenník servisu

Mimozáručný servis (najmä vykonávanie požadovaného nastavenia a drobné úpravy systému) odporúčame zabezpečiť servisnou zmluvou a hradiť ho paušálnou sumou.

Každý systém vyžaduje aspoň drobné úpravy a zmeny na základe rôznych prevádzkových skutočností a vy máte takto istotu, že budú vaše požiadavky vždy ľahko vyriešené - garantujeme vám reakčnú dobu a vy máte v rozpočte už dopredu schválené prostriedky.

Ponúkame nasledujúce úrovne servisu. Parametre jednotlivých úrovní sú samostatne popísané v časti Parametre poskytovaní servisu.

Cena je závislá na počte počítačov objednávateľa, na ktorých je SW našej firmy prevádzkovaný, a platí sa štvrťročne, polročne alebo ročne. Počítače pripojených pobočiek sa počítajú ako samostatná knižnica. 

Ďalej uvedené ceny sú orientačné - individuálny ponuka sa môže líšiť v závislosti na skutočnom organizačnom a technickom prostredí organizácie.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Úroveň III: Prémiový servis

Prémiová podpora pre organizácie, ktoré vyžadujú garantovaný nadštandardný servis. Je uzatváraná servisná zmluva (SLA) a všetko je hradené paušálnou sumou.

Počet PC Cena
1. počítač v sieti alebo samostatne 15 € / mesiac
2. až 4. počítač v sieti á 8,5 € / mesiac
5. až 10. počítač v sieti á 5 € / mesiac
11. a každý ďalší počítač v sieti á 2,5 € / mesiac

 

Úroveň II: Profesionálný servis

Profesionálna podpora pre organizácie, ktoré chcú mať garantovaný kvalitný servis bez ďalších starostí. Je uzatváraná servisná zmluva (SLA) a všetko je hradené paušálnou sumou.

Počet PC Cena
1. počítač v sieti alebo samostatne 12 € / mesiac
2. až 4. počítač v sieti á 6,5 € / mesiac
5. až 10. počítač v sieti á 4 € / mesiac
11. a každý ďalší počítač v sieti á 2 € / mesiac

 

Úroveň I: Negarantovaný servis

Základná podpora pre organizácie, ktoré nie sú ochotné uzavrieť garantovanú formu servisu. Každý servisný zásah je účtovaný zvlášť a nie je zaručená maximálna reakčná doba na požiadavky organizácie a nie je preto možné zo strany užívateľa uplatniť sankcie.
 
Cena mimozáručního servisného zásahu je 16 € / 0,5h. V cene nie je zahrnuté prípadné cestovné, ak je vzhľadom k charakteru servisného zásahu nutná fyzická prítomnosť.
 
 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Odkaz na externý dokument: Všeobecné obchodné podmienky