Knižničný portál Metis

Knižničný portál Metis je webová aplikácia, ktorá integruje rôzne dátové zdroje a informačné systémy a umožňuje používateľovi centralizovaný prístup pod jediným prihlásením. Používateľ tak môže súčasne prehľadávať a využívať databázu kníh knižnice, ako aj rôzne externé technické databázy alebo služby, ktoré má knižnica predplatené.
 
Portál knižnice väčšinou obsahuje ako základný informačný zdroj vlastný katalóg knižnice. V tomto prípade môže plne nahradiť vlastný webový katalóg knižničného systému, pretože má tiež integrované všetky aktívne operácie tohto knižničného systému.
 
Hlavnou časťou produktu je verejná webová časť, ktorú knižnica sprístupní svojim čitateľom. Portál môže poskytovať rôzny obsah pre anonymných návštevníkov alebo prihlásených používateľov.
 
Druhou časťou je webové administračné rozhranie, cez ktoré obsluha z knižnice môže efektívne spravovať a nastavovať predplatené externé databázy a služby.

Výhody portálu

Hlavným prínosom pre knižnice je vytvorenie jediného prístupového miesta ku všetkým vlastným aj externým dátam. Čitateľ knižnice využíva tento portál pod jediným prihlásením v jedinom používateľskom rozhraní. Nemusí teda prepínať medzi rôznymi elektronickými databázami s rôznym overovaním identity a pod. Čitateľ môže veľmi efektívne súčasne prehľadávať nielen databázu kníh knižnice, ale aj rôzne externé technické databázy alebo služby, ktoré má knižnica predplatené.
 
Hlavné prínosy:
 
   1. vytvorenie jediného prístupového miesta ku všetkým vlastným aj externým dátam knižnice
   2. možnosť prehľadávať všetky zdroje dát súčasne
   3. jednotné používateľské rozhranie a funkcie pre prácu s rôznymi zdrojmi
   4. centrálne riešenie prihlasovania a overovania identity pre prácu s rôznymi zdrojmi
   5. efektívna správa všetkých externých zdrojov a predplatených služieb
 

Spolufinancovanie z EÚ

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
 
Názov projektu: Vývoj knižničného portálu Metis
Registračné číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0009378
Opis projektu: Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť. Predmetom projektu je vývoj nového produktu - knižničného portálu Metis, ktorý umožní integrovať rôzne dátové zdroje a informačné systémy a umožní používateľovi centralizovaný prístup pod jediným prihlásením. Výstup projektu prispeje k získaniu nových zákazníkov, rozšírenie produktového portfólia a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Realizácia projektu je stanovená od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019.